Individuell psykoterapi

Efter en noggrann bedömning och genomgång av dina problem lägger vi gemensamt upp en plan hur vi tillsammans kan arbeta med de frågor du kommer med. Ibland kan det innebära en kortare kontakt med ett antal vägledande samtal. Det kan också innebära en längre, bearbetande psykoterapi. Min grundutbildning är inom PDT (psykodynamisk terapi) men jag använder mig även av kognitivt beteendeterapeutiska metoder (KBT). KBT är ett mer strukturerat sätt att fokusera på dina tankar, reaktioner och handlingsmönster.

I psykodynamisk psykoterapimodell söker du tillsammans med terapeuten att förstå bakgrunden till dina svårigheter. Syftet är att undersöka hur de problem du har idag kan hänga samma med din rådande livssituation samt dina tidigare erfarenheter i livet. Med detta kan man skapa en ökad förståelse kring sina problem. Med större medvetenhet om dig själv, dina relationer, känslor, upplevelser och behov ökar förmågan att förstå och påverka din livssituation och hitta nya lösningsstrategier.

I terapi tar man sikte på vilka sammanhang du befinner dig i nu, hur det sett ut för dig tidigare samt hur du kan ta dig an framtiden på ett annorlunda sätt.

Hur ofta och hur länge träffas vi?

Det är vanligast att man träffas 45 minuter en gång i veckan eller varannan vecka. Men det går också att ha ett annat upplägg om så önskas. En behandlingskontakt kan vara allt från några få besök till en terapi som sträcker sig över flera år. Det är du själv som bestämmer när du känner att du fått ut det du önskar av terapin.